I Folkehesten konkurrerer hvert andelslag(heretter omtalt som stall) med hver sin 3-årige hest i profesjonell trening.

Hver stall består av 1000 andeler.

Innsatsen pr. andel er 399,- som betales som et engangsbeløp.

Trenerens oppgave er, for 320.000 kroner, å kjøpe en hest og trene denne mot konkurransesesongen i 2016. Innkjøpet av hesten skal godkjennes av Folkehestens egen konkurransekomité. Salget vil pågå fra 1.desember 2015 og stallen vil overta hesten straks alle andeler er solgt.

Engangsbeløpet skal dekke alle kostnader som oppstår vedr. hesten. Treneren mottar dog 10% i provisjon på det hesten løper inn i løpsbanen. (5% dersom trener er forskjellige fra kusk).

Konkurransesesongen pågår fra 20. januar og til og med 19.november. Endelig sluttdato vil bli offentliggjort før sesongen tar til.
Stallens hest får poeng basert på hvilken plassering den har oppnådd i de løp den stiller opp i basert på følgende regler:

1.plass = 15 poeng
2.plass = 11 poeng
3.plass = 7 poeng
4.plass = 6 poeng
5.plass = 5 poeng
6.plass eller dårligere = 3 poeng

Om førstepremien i løpet er på 40.000 kroner eller mer, får deltagende hest doble poeng. Om førstepremien i løpet er på 200.000 kroner eller mer, får deltagende hest triple poeng.

En oppdatert tabell som til enhver tid viser stillingen i konkurransen, finnes på www.folkehesten.no.

Den stallen som oppnår flest poeng i løpet av sesongen blir Folkehestligamester 2016. Den vinnende stallen får 100.000 kroner i form av et opplevelsesarrangement gitt av sin lokale bane.[1]

Om to, eller flere staller skulle oppnå det samme antall poeng, vinner den stallen som har oppnådd flest 1. plasser. Er disse like vinner den med flest andreplasser, deretter tredjeplasser, og siden den som har løpt inn mest penger. Skulle til og med disse faktorene være like, deles gevinsten mellom stallene.

I løpet av sesongen har treneren muligheten til å bytte hest. Dette kan dog kun skje innenfor trenerens tildelte budsjett, og også dette kjøpet må godkjennes av Folkehestens konkurransekomité.

Om en hest blir alvorlig skadet eller dør, og det er for kort tid igjen av sesongen for å skaffe en ny hest, kan stallen avsluttes. Denne beslutningen tas av Folkehestens konkurransekomité. Stallens poeng blir gjenværende i konkurransen og stallen vil være regnet som deltager ut sesongen. Eventuelle resterende penger i stallen (gjenværende innskutt kapital, innkjørte penger, samt eventuelt forsikringsoppgjør) vil bli utbetalt etter sesongsslutt dersom summen er 30,- eller høyere pr. andel. Skulle summen bli lavere enn dette, gis pengene bort til et veldedig formål valgt av andelseierne.

I november 2016 vil samtlige hester i Folkehesten bli solgt. Hestenes restverdi, d.v.s. kjøpesum, innsprungne penger(minus provisjoner) og eventuelt gjenværende innskutt kapital hos treneren, fordeles i henhold til avsnittet ovenfor.

Alle andeler som inngår i stallen, må være registrert på folkehesten.no senest 1. mars 2016. Andeler som ikke er registrert innen denne datoen, tilfaller Det Norske Travselskap (DNT).

Kun staller hvor samtlige 1000 andeler er solgt, får delta i Folkehesten.

Om ikke samtlige andeler er solgt i et eller flere andelslag, strykes det laget med færrest antall andeler solgt og disse andelene fordeles på de øvrige andelslagene til disse er fulltegnet. Registreringsdato for kjøpt andel gjelder som rangering blant de andelseierne som får tildelt en annen hest enn den opprinnelig bestilte. Overskytende andeler tilbakebetales til andelseier.

Alle hester i Folkehesten er forsikret via DNTs forsikringssamarbeidspartner for Folkehesten.

Samtlige andelseiere må godkjenne ”Generelle avtalevilkår for deltagelse i Folkehesten”.

[1] Premiesummene avhenger av at samtlige elleve staller blir utsolgt. Dersom færre enn ti staller blir utsolgt, vil førstepremien bli på 10.000 kroner multiplisert med antall deltagende staller.